Udzielenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może zostać udzielona na wszystkie albo tylko niektóre z form kontaktu. W przypadku braku zgody nie będziemy wysyłali ofert i odpowiadali na pytania zawarte w formularzu kontaktowym. Zgoda może zostać zawsze cofnięta mailem, telefonicznie, za pośrednictwem poczty lub osobiście, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania przed jej cofnięciem.

Informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym w odpowiedzi na zadane w nim pytanie lub przedstawienia oferty. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podstawą do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a) i b) RODO – podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz udzielona zgoda.

Dane zawarte w formularzu będą przetwarzane przez okres niezbędny do odpowiedzi na zadane pytanie albo istnienia usprawiedliwionego interesu Administratora. W tej sytuacji dane zostaną usunięte w momencie odpowiedzi na pytanie lub wygaśnięcie interesu Administratora. W przypadku przetwarzania w celu marketingowym dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

Ma Pan/Pani nadto prawo żądać dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom ani przekazywane do innych państw. Dane mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom wykonującym na naszą rzecz usługi. Lista tych podmiotów dostępna jest u Administratora.

Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych wskazanych jest spółka BELPOL P.A. Sp. z o. o., adres: Dąbrówka 7, 63-900 Rawicz.

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi informacjami i są one dla mnie zrozumiałe.