Promocja "Kupon rabatowy 2018"

Poniżej przedstawiamy regulamin niniejszej promocji

REGULAMIN PROMOCJI „KUPON RABATOWY 2018” DLA GOŚCI ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W DĄBRÓWCE

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji (dalej „Promocja”) jest BELPOL P.A. Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000486958, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „ Organizator”), która prowadzi Zespół Pałacowo-Parkowy w Dąbrówce k/Rawicza, Dąbrówka 7, 63-900 Rawicz.

2. Celem promocji jest promocja obiektu hotelowo-gastronomicznego w Dąbrówce.

3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2
Zasady Promocji

1. Uczestnictwo w promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

2. Promocja przeznaczona jest dla podmiotów zamieszkałych lub posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej (dalej jako Uczestnik).

3.Promocja polega na udzieleniu przez Organizatora rabatu od cennikowej oferty Organizatora na usługę Imprezy Zorganizowanej. Pod pojęciem Imprezy Zorganizowanej rozumie się: usługę gastronomiczną oferowaną przez Organizatora w Zespole Pałacowo-Parkowym w Dąbrówce dla nie mniej niż 20 osób (w szczególności: chrzciny, komunie, wesela, stypy, konferencje, szkolenia i inne podobne imprezy).

4. W ramach promocji Organizator po okazaniu kuponu rabatowego udzieli rabatu w maksymalnej wysokości 300 (trzystu) złotych na zasadach opisanych w pkt A-C:

A. W przypadku zawarcia do dnia 31.12.2018 r. między Uczestnikiem promocji a Organizatorem umowy usługi gastronomicznej, której przedmiotem jest Impreza Zorganizowana o wartości od 2000 zł (dwóch tysięcy złotych) do 3999 zł (trzech tysięcy dziewięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu złotych), Organizator udzieli Uczestnikowi rabatu w wysokości 100 zł (stu złotych);

B. W przypadku zawarcia do dnia 31.12.2018 r. między Uczestnikiem promocji a Organizatorem umowy usługi gastronomicznej, której przedmiotem jest Impreza Zorganizowana o wartości od 4000 (czterech tysięcy złotych) do 6000 zł (sześciu tysięcy złotych), Organizator udzieli Uczestnikowi rabatu w wysokości 200 zł (dwustu złotych).

C. W przypadku zawarcia do dnia 31.12.2018 r. między Uczestnikiem promocji a Organizatorem umowy usługi gastronomicznej, której przedmiotem jest Impreza Zorganizowana o wartości powyżej 6000 zł (sześciu tysięcy złotych), Organizator udzieli Uczestnikowi rabatu w wysokości 300 zł (trzystu złotych).

5. Kupony rabatowe ważne są do dnia 31.12.2018 r. Zamówiona Impreza Zorganizowana może odbyć się po dniu 31.12.2018 r.

6. Jeden kupon uprawnia do uzyskania jednokrotnego rabatu na jedną Imprezę Zorganizowaną (dotyczy również Uczestników promocji przystępujących do umów o usługę gastronomiczną w parach lub większej ilości osób). Celem wyeliminowania wątpliwości: sumowanie kuponów do jednej Imprezy Zorganizowanej nie jest możliwe.

7. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w Zespole Pałacowo-Parkowym w Dąbrówce.

§3
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w Restauracji lub na adres Organizatora.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

4. Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

5. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą Promocją Organizator oraz Uczestnik zobowiązują się w pierwszej kolejności rozwiązać polubownie.

§4
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Restauracji Organizatora, jak również na stronie internetowej www.palacdabrowka.pl/promocja oraz dostępny na życzenie u obsługi w Restauracji.

2.Nad prawidłowym przebiegiem Promocji czuwają Pracownicy Organizatora, przez niego powołani, którzy w razie potrzeby będą rozstrzygać wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Promocji, postanowień i interpretacji jej Regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny, poprzez umieszczenie pisemnej informacji w Restauracji lub na stronie internetowej palacdabrowka.pl/promocja.

4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu następnym po dniu ich ujawnienia w sposób podany w zdaniu poprzedzającym. Zmiana w Regulaminie nie ma skutku wobec praw nabytych przez Uczestników.

5. Poprzez udział w promocji Uczestnik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z prawem polskim w celach związanych z niniejszą Promocją.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

W kilku słowach o nas

Pałac Dąbrówka to miejsce idealne na każdą imprezę okolicznościową - zarówno firmową (korporacyjną), tj. szkolenia, sympozja lub jubileusze, ale także prywatne, tj. śluby, rocznice ślubu, 18-tki, imieniny i urodziny, skończywszy na sylwestrach, walentynkach i innych uroczystościach okazjonalnych. Jego bliskie usytuowanie w stosunku do Rawicza, jak i Leszna, sprawia, że pałac jest w zasięgu bardzo wielu miłośników dobrej kuchni i zabawy w nieszablonowej atmosferze.

Klienci często wyszukują nas wpisując: sala weselna rawicz, wesele rawicz, wesele leszno, restauracja rawicz, restauracja leszno oraz sala weselna leszno.

Adres:

Zespół pałacowo – parkowy
Dąbrówka 7
63-900 Rawicz

Restauracja, noclegi:
tel.: +48 720 822 211

Manager:
tel.: +48 730 822 011
manager@palacdabrowka.pl